Nhiều ngân hàng chia cổ tức cao

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn