Công ty chứng khoán trước áp lực vốn và margin

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn