Bộ Tài chính đình chỉ một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Theo đó, Bộ Tài chính đình chỉ 60 ngày đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Định giá và Tư vấn đầu tư Hà Nội, có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 129/TĐG.

Thời gian bắt đầu đình chỉ được tính kể từ ngày 1/4/2018, là thời điểm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Định giá và Tư vấn đầu tư Hà Nội không đảm bảo điều kiện tại điểm b Khoản 1 Điều 39 Luật Giá trong 3 tháng liên tục.

Quyết định số 522/QĐ-BTC nêu rõ, trong thời gian bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Định giá và Tư vấn đầu tư Hà Nội phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Doanh nghiệp phải có báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Tài chính về việc xử lý và khắc phục vi phạm của đơn vị kèm theo các tài liệu chứng minh liên quan, đồng thời đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP, ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

Căn cứ tình hình báo cáo của doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ xem xét có thông báo bằng văn bản cho phép doanh nghiệp tiếp tục hoạt động thẩm định giá theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tương ứng loại hình doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 39 của Luật Giá và Điều 18 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Hoặc Bộ Tài chính sẽ xử lý thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn